Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji

Jak zostać policjantem? Służba w Policji

Słowem wstępu. W wielu broszurach – „Jak zostać policjantem?” zachęcających do wstąpienia w szeregi Polskiej Policji stosuje się zamiennie słowo „praca” oraz „służba”. Efektowne, krótko metrażowe filmy – reklamy, których bohaterami są przedstawiciele różnych rodzajów służb Policji, począwszy od funkcjonariuszy prewencji, kolejno antyterrorystów, a skończywszy na technikach laboratorium kryminalistycznego. Przedstawiają niestrudzonych w wysiłkach i zmaganiach policjantów, zatrzymujących groźnych przestępców, ratujących ludzkie życie, odzyskujących skradzione mienie.
Dla większości społeczeństwa po obejrzeniu takiego filmu promocyjnego, Policja prezentuje się jako instytucja dbająca o obywatela oraz bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
Sukcesy i splendor to jedno, a ciężka służba, która dalece odbiega od pracy, wykonywanej przez większość mieszkańców naszego kraju, daleko ma się od wyobrażeń większości kandydatów.

Jak zostać policjantem? Dowiedz się co musisz zrobić by móc dołączyć do 100 tysięcznej formacji mundurowej zapewniającej bezpieczeństwo publiczne obywateli Polski!
Jak zostać policjantem?

Do uciążliwości wiążących się ze służbą w Policji można zaliczyć między innymi dynamicznie zmieniający się grafik w przypadku funkcjonariuszy pierwszej linii (patrolowcy, ruch drogowy). Służbę wypadającą w weekendy oraz święta. Stress wynikający z charakteru służby – kontakt z środowiskiem patologicznym, kryminogennym.
Nie chcąc zrazić przyszłych kandydatów dodam, że z roku na rok warunki służby ulegają poprawie. Oczywiście znajdą się jednostki, gdzie te zmiany „na lepsze” wprowadzane są szybciej lub wolniej, w zależności od stanów etatowych (braki funkcjonariuszy) oraz mentalności kadry kierowniczej. Przejdźmy zatem do sedna. Poniżej znajdziesz listę wymogów, które musi spełniać kandydat chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W dalszej części artykułu dowiesz się jak zostać policjantem, przechodząc kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Jakie wymogi trzeba spełnić aby móc przystąpić do rekrutacji?

W artykule 25 punkcie 1 Ustawy o Policji zostały wymienione następujące wymogi formalne, które musi spełnić kandydat chcąc przystąpić do rekrutacji:

 • posiada obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowaną opinie,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej),

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji

Jeśli spełniasz wszystkie z powyższych wymogów to śmiało możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, które składa się z kilku etapów, wymagających odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz fizycznego.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kolejno wymienionych etapów (art. 25 ust. 2 Ustawy o Policji):

 • złożenie wymaganych dokumentów – podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata, świadectwa stwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe, jak również dokumenty potwierdzające uprzednie zatrudnienie. Złożone wymagane dokumenty do policji oraz informacje podane w kwestionariuszu osobowym są sprawdzane pod kątem prawdziwości w dostępnych bazach informacji.
 • test wiedzy ogólnej do policji – test składający się z 40 pytań, obejmujących tematykę wiedzy o społeczeństwie oraz bezpieczeństwie publicznym,
 • test sprawnościowy do policji – odbywający się w jednej ze szkół policji, polegający na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie,
 • test psychologiczny do policji – tak zwany „MultiSelect”, składa się z dwóch etapów, pierwszym z nich jest test rozwiązywany na komputerze (pytania zamknięte), drugim zaś etapem jest rozmowa z psychologiem. W trakcie testu psychologicznego sprawdzane są predyspozycje osobowe oraz intelektualne kandydata,
 • postępowanie sprawdzające do policji określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych – kandydat wypełnia formularz Ankiety bezpieczeństwa osobowego, który następnie jest weryfikowany przez odpowiednie służby wydające poświadczenie bezpieczeństwa, wymagane w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Ten etap postępowania kwalifikacyjnego wiąże się również z potwierdzeniem nieposzlakowanej opinii kandydata do służby,
 • rozmowa kwalifikacyjna do policji – przypomina rozmowę o pracę, na której komisja zadaje pytania dotyczące min. wiedzy o policji, motywacji skłaniającej do podjęcia służby w formacji oraz sprawdza umiejętności komunikacji między ludzkiej,
 • komisja lekarska do policji – ocenia fizyczną oraz psychiczną zdolność kandydata do służby w Policji, na podstawie wcześniej wykonanych badań lekarskich,

Podsumowując. Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji ma charakter konkursowy. Kandydaci w trakcie postępowania zbierają punkty rankingowe za test wiedzy (40 punktów), test sprawności fizycznej (60 punktów), test psychologiczny (60 punktów) oraz rozmowę kwalifikacyjną (60 punktów), dodatkowo można uzyskać maksymalnie 20 punktów za specjalne kwalifikacje oraz studia. Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdy z etapów postępowania. Ukończone postępowanie kwalifikacyjne nie gwarantuje przyjęcia do Policji. Kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, stworzonej w oparciu o uzyskane w trakcie postępowania punkty.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén