Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Informacje

Policja – podstawowe informacje

Policja - informacje

Policja – uzbrojona formacja mundurowa, która została powołana by służyć społeczeństwu. Zajmująca się ochroną bezpieczeństwa ludzi, jak również do utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja została powołana do życia na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1992 roku. W chwili obecnej służbę w policji pełni około 100 tysięcy funkcjonariuszy.

W Policji, podobnie jak w każdej formacji mundurowej, panuje hierarchia służbowa, której wyznacznikiem są stopnie służbowe. Sprawdź, czy znasz wszystkie stopnie w Policji.

Rodzaje służb w Policji

W Policji znajdują się następujące rodzaje służb:

  • kryminalna,
  • śledcza,
  • prewencyjna,
  • spraw wewnętrznych,
  • wspomagająca (w zakresie logistycznym, technicznym oraz organizacyjnym).

W Policji znajduje się również policja sądowa, potocznie nazywa „konwojówką”, zajmująca się konwojowaniem i doprowadzaniem osób. W skład Policji wchodzą również szkoły policji, ośrodki szkolenia oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji (SPKP) – antyterroryści.

Rodzaje służb w Policji
Rodzaje służb w Policji – kryminalna, śledcza, prewencyjna, spraw wewnętrznych oraz wspomagająca

Zadania Policji

Do podstawowych zadań Policji należy min.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

5) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

6) ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

8) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

9) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

10) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;

11) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1992 roku art. 1 pkt. 2
Zadania Policji w Polsce
Zadania Policji to min. ściganie i zatrzymywanie sprawców przestępstw

Uprawnienia Policji

Policja w trakcie wykonywania swoich zadań realizuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe.

W celu realizacji ustawowych zadań policjanci mają prawo do:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

3) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;

4) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

5) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków:

6) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

7) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych;

8) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;

9) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;

10) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;

11) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

USTAWA O POLICJI Z DNIA 6 KWIETNIA 1992 ROKU ART. 15 PKT. 1
Uprawnienia Policji
Uprawnienia Policji to min. legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości

Policja to służba, niejednokrotnie określana przez cywilów, jako normalna praca. Jeśli zawsze chciałeś założyć mundur i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, pomagać obywatelom, łapać przestępców to powinieneś zastanowić się nad rekrutacją do służby. Może zarobki w policji nie są największe, ale satysfakcja z wykonywanej służby – bezcenna.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén