Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji

Postępowanie sprawdzające do Policji

Postępowanie sprawdzające do Policji

Kolejnym etapem postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji jest postępowanie sprawdzające, tym razem nie jest to żaden test, jakby nie patrzeć, testy mamy już za sobą.
Omawiany etap rekrutacji rozpoczyna się w momencie złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego – ABO, którą możemy pobrać na oficjalnej stronie Policji, w zakładce „rekrutacja” lub kliknąć w odnośnik zamieszczony na dole tego artykułu.

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmie zachowania tajemnicy.

Z kolei w art. 2 pkt. 2 tejże Ustawy wyjaśniono czym jest rękojmię zachowania tajemnicy.

Rękojmią zachowania tajemnicy – jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

Poświadczenie bezpieczeństwa do Policji

Poświadczenie bezpieczeństwa do Policji uzyskujemy w wyniku pozytywnie zakończonego Postępowania sprawdzającego do Policji

Kandydat, który pozytywnie przejdzie postępowanie sprawdzające – daje rękojmię zachowania tajemnicy, otrzymuje „poświadczenie bezpieczeństwa”.
Zadajecie sobie pytanie – Do czego potrzebne jest mi poświadczenie bezpieczeństwa? Odpowiedź jest banalnie prosta. Policjant w trakcie wykonywanych czynności służbowych ma niejednokrotnie dostęp do informacji niejawnych, niedostępnych dla ogółu społeczeństwa. Nieuzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa skutkuje odstąpieniem od postępowania kwalifikacyjnego, w stosunku do kandydata do służby w Policji.

Ustalenia wykonywane w toku postępowania sprawdzającego do Policji

Ustalenia w postępowaniu sprawdzającym wykonują wyspecjalizowane komórki do spraw ochrony informacji niejawnych. Ustalają między innymi, czy istnieją wątpliwości dotyczące:

  • uczestnictwa, współpracy lub popierania przez osobę sprawdzaną działalności szpiegowskiej, terrorystycznej, sabotażowej albo innej wymierzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zagrożenia osoby sprawdzanej ze strony obcych służb specjalnych w postaci prób werbunku lub nawiązania z nią kontaktu,
  • przestrzegania porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim, czy osoba sprawdzana uczestniczyła lub uczestniczy w działalności partii politycznych lub innych organizacji, o których mowa w art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, albo współpracowała lub współpracuje z takimi partiami lub organizacjami,
  • ukrywania lub świadomego niezgodnego z prawdą podawania w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej „ankietą”, lub postępowaniu sprawdzającym przez osobę sprawdzaną informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych,
  • wystąpienia związanych z osobą sprawdzaną okoliczności powodujących ryzyko jej podatności na szantaż lub wywieranie presji,

Postępowanie sprawdzające do Policji obejmuje sprawdzenie w niezbędnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym, danych zawartych w wypełnionej i podpisanej przez osobę sprawdzaną ankiecie, a także sprawdzenie innych informacji uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Wywiad środowiskowy kandydata do służby w Policji

W moim przypadku, równocześnie ze złożeniem ankiety bezpieczeństwa osobowego, miał miejsce wywiad środowiskowy, prowadzony przez dzielnicowego.

W trakcie czynności związanych z wywiadem środowiskowym, dzielnicowy odwiedził mnie i moją rodzinę w miejscu zamieszkania. Podczas rozmowy zadawał pytania dotyczące mojej osoby, jak również rodziny – czym się zajmują domownicy, gdzie pracują, jakie są nasze relacje rodzinne, czy ktoś z bliskich ma problem z nałogiem. Następnie udał się do sąsiada, również pracującego w Policji, chcąc poznać opinię na mój temat i potwierdzić prawdziwość zebranych wcześniej informacji.

Link do pobrania ankiety bezpieczeństwa osobowego do Policji – http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén