Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Taryfikator

Wykroczenia porządkowe. Taryfikator

Wykroczenia porządkowe

Zdjęcie: polsatnews.pl

W ostatnich latach do służby w Policji zatrudniono kilkanaście tysięcy nowych funkcjonariuszy. Nic nie zapowiada, aby w nadchodzących latach tendencja przyjmowania nowych policjantów miała zmaleć. Postanowiłem wyjść naprzeciw nowym, Niebieskim kolegom, którzy nie raz, nie dwa, w natłoku interwencji zapomnieli artykułu danego wykroczenia oraz stawkę grzywny, które za nie przysługuje. Ściąga pomoże Wam szybko rozwiązać problemy z chwilowym zanikiem pamięci – przecież wszystkie artykuły mamy w głowie! Na pierwszy rzut idą wykroczenia porządkowe.

Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy (nawet w stopniu znikomym), zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17. rok życia.

Wikipedia

Wykroczenia porządkowe. Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

Lp. Kwalifikacja
prawna
Naruszenie Grzywna w złotych
 1.  art. 51 § 1 i 2 k.w. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym  od 100 do 500
 2.  art. 64 § 1 k.w. Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości  100
 3.  art. 65 § 1 i 2 k.w. Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania  od 200 do 500
 4.  art. 67 § 1 k.w. Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną  150
 5.  art. 77 k.w. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia  od 250 do 500
 6.  art. 78 k.w. Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne  od 250 do 500
 7.  art. 117 k.w. Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości  100
 8.  art. 140 k.w. Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku  od 50 do 500
 9.  art. 141 k.w. Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych  od 50 do 100
 10.  art. 145 k.w. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności  od 50 do 500
Warto przeczytać: Jak zostać policjantem? Służba w Policji

Wykroczenia porządkowe. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Lp. Kwalifikacja prawna Naruszenie Grzywna w złotych
 1.  art. 43′ ust. 1 u.w.t.p.a. Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych  100
 2.  art. 43′ ust. 1 u.w.t.p.a. pkt.1 Usiłowanie spożycia napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych  od 50 do 100
 3.  art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a. Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży  150

Wykroczenia porządkowe. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Lp. Kwalifikacja prawna Naruszenie Grzywna w złotych
 1. art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t. Sprzedaż wyrobów tytoniowych:
1) osobom do lat 18
2) na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych
3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania
4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym
 1) 500
 2) 500
 3) 100
 4) 100
 2.  art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t. Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18  150 do 500
 3.  art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t. Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu  150 do 500
 4.  art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w miejscach objętych zakazem.  od 20 do 500
Wykroczenia porządkowe. Palenie wyrobów tytoniowych na terenie szkoły.
Palenie wyrobów tytoniowych na terenie szkoły wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych:
1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach
innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) na terenie uczelni;
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących
obsłudze podróżnych;
8) na przystankach komunikacji publicznej;
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

art. 5 pkt.1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Wykorzystane źródła:
1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén