Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji

Wymagane dokumenty do Policji – pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

Chcąc przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji należy zapoznać się z ogłoszeniem Komendanta Głównego Policji, dotyczącym terminów poborów oraz liczbą kandydatów planowanych do przyjęcia, informacje podane są min. na stronach komend wojewódzkich (KWP) oraz komendy stołecznej Policji. W dalszej kolejności komendanci wojewódzcy (Stołeczny) w formie ogłoszenia podają informacje na temat:

 • nazw jednostek do których będą przyjmowani kandydaci,
 • wymagań formalnych stawianych kandydatom – art. 25 pkt. 1 Ustawy o Policji,
 • pożądanych preferencji (kwalifikacje, umiejętności, ukończone studia),
 • wymaganych dokumentów,
 • jednostek organizacyjnych Policji w których można złożyć wymagane dokumenty do Policji,

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji, określane potocznie mianem „rekrutacji”, rozpoczyna się w momencie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w komórce zajmującej się sprawami doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. W przypadku niektórych garnizonów można również złożyć dokumenty w jednostkach organizacyjnych podległych komendzie wojewódzkiej (komendy miejskie oraz powiatowe) Policji, wykaz jednostek dostępny jest wówczas na stronie KWP.

Wymagane dokumenty do policji, których złożenie rozpoczyna rekrutację do służby:

 • podanie o przyjęcie do służby, kierowane do komendanta wojewódzkiego, stołecznego Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (tylko część A i B),
 • kserokopie dowodu osobistego,
 • kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje dodatkowe (oryginały do wglądu ),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną (jeden dokument), do pobrania w komórce ds. doboru,
 • książeczkę wojskową, dotyczy kandydatów objętych ewidencją wojskową,

Kwestionariusz osobowy kandydata dostępny jest do pobrania na stronie Komendy Głównej Policji oraz na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji – dokumenty do pobrania.

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji zgodnie z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do służby w Policji. Informacje podane w kwestionariuszu osobowym są również sprawdzane w dostępnych Policji bazach, kartotekach oraz ewidencjach. Podawanie nieprawdziwych danych lub ukrywanie niewygodnych informacji może skutkować skreśleniem z listy kandydatów – odstąpieniem od postępowania kwalifikacyjnego.

W momencie złożenia dokumentów i przejściu wstępnej weryfikacji, otrzymujemy przypisany do nas numer identyfikacyjny (podawany jest zazwyczaj przy telefonicznym ustalaniu terminu kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat chcąc złożyć dokumenty do Policji w komórce ds. doboru musi posiadać przy sobie dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości.

Podanie o przyjęcie do służby w Policji

Podanie o przyjęcie do służby w Policji powinno w pierwszej kolejności zawierać nazwę preferowanej przez nas jednostki (np. Komenda Powiatowa w Oświęcimiu), wymienionej w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego, któremu podlega preferowana jednostka. Warto poświęcić chwilę czasu i napisać składne, merytoryczne podanie do Policji, ponieważ świadczy to o poziomie, jaki reprezentuje kandydat.

Następnie przechodzimy do przedstawienia naszej motywacji, skłaniającej nas do służby w Policji.

Przykładowa motywacja:

Prośbę motywuję tym, iż ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr XXII w Krakowie o profilu Policyjnym, w trakcie nauki poznałem charakterystykę służby mundurowej. Kontynuowałem edukację na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, gdzie studiowałem kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego, również o profilu Policyjnym. Jestem aktywnym druhem OSP w Oświęcimiu. Czerpię satysfakcje z pomocy obywatelom. Do moich zainteresować należą sporty walki oraz sporty siłowe. Nabyte umiejętności oraz doświadczenia chciałbym wykorzystać w późniejszej służbie w Policji.

Wymagane dokumenty do Policji to między innymi podanie. Każdy kandydat musi napisać takowe podanie do policji, w którym przedstawia swoją motywację oraz nazwę jednostki, gdzie chciałby służyć.
Podanie o przyjęcie do służby w Policji

Preferowane wykształcenie do służby w Policji

 1. Ukończona szkoła średnia (liceum, technikum) w klasie o profilu policyjnym – dodatkowe 4 punkty,
 2. Ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub równorzędne – dodatkowe 4 punkty,
 3. Ukończone studia magisterskie, magisterskie inżynierskie lub równorzędne – 6 punktów,
 4. Ukończone studia magisterskie, magisterskie inżynierskie lub równorzędne o profilu prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego – 8 punktów,

Preferowane kwalifikacje zawodowe do służby w Policji

 1. Tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty,
 2. Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,
 3. Uprawnienia ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania, prac podwodnych – 2 punkty,
 4. Uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty,
 5. Prawo jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty,

Wszystkie punkty uzyskane w trakcie poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz za dodatkowe kwalifikacje, wykształcenie, sumują się. Zdobyta liczba punktów decyduje o zajmowanym miejscu na liście rankingowej, na podstawie której realizowane są przyjęcia do służby w Policji.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén